Procesní řízení

Cíl

Chceme zavést procesní přístup k řízení firmy, abychom dosáhli vyšší kvality a výkonnosti. Chceme formalizovat klíčové i podpůrné postupy, aby byly lépe kontrolovatelné. Chceme být více nezávislí na aktuální přítomnosti, či nepřítomnosti zkušených pracovníků. Chceme snížit nároky na řídící pracovníky z hlediska operativní práce a zaměřit je více na práci koncepční.

Postup

 1. Vytvoříme tým, který bude pracovat pod vedením zkušeného moderátora.
 2. Seznámíme se s principy procesního řízení a s jeho rozdíly oproti funkční struktuře.
 3. Vytipujeme klíčové firemní procesy a určíme jejich správce.
 4. Vydefinujeme funkční místa, která jsou aktuálně k dispozici.
 5. Pro vybrané firemní procesy provedeme jejich dekompozici a popis.
 6. Doplníme nová funkční místa, která vznikla na základě analýzy procesů.
 7. Vytvoříme platformu pro prezentaci firemních procesů.
 8. Vytvoříme metodiku pro zaškolení pracovníků.
 9. Pro případné změny informačního systému vytvoříme zadání na dodavatele.

Metody práce

 • Školení – seznámení se s novými pojmy.
 • Brainstorming – generování a třídění nápadů.
 • Workshop – diskuse a oponentura.
 • Domácí úkol – příprava na Brainstorming nebo Workshop.
 • Zápis z jednání – průběžná informace o zúčastněných, splnění úkolů, zadání úkolů, jiné zjištěné skutečnosti.
 • Výsledná zpráva – shrnující strukturovaný text s dlouhodobější platností.