Workflow

Cíl

Chceme realizovat takové pracovní postupy, při kterých bude docházet k automatizovanému předávání práce a souvisejících informací mezi příslušnými pracovníky. Chceme tím dosáhnout zkvalitnění a zrychlení práce napříč celou firmou. Chceme, aby práce zaměstnanců byla lépe kontrolovatelná a objektivněji zhodnotitelná.

Postup

 1. Vytvoříme tým, který bude pracovat pod vedením zkušeného moderátora.
 2. Vytipujeme klíčové firemní postupy a určíme jejich správce.
 3. Vydefinujeme funkční místa, která jsou aktuálně k dispozici.
 4. Pro vybrané firemní postupy provedeme jejich dekompozici a popis.
 5. Doplníme nová funkční místa, která vznikla na základě analýzy postupů.
 6. Vytvoříme platformu pro prezentaci nastaveného workflow.
 7. Vytvoříme metodiku pro hodnocení práce výkonných a řídících pracovníků.
 8. Vytvoříme metodiku pro zaškolení pracovníků.
 9. Pro případné změny informačního systému vytvoříme zadání na dodavatele.

Metody práce

 • Školení – seznámení se s novými pojmy.
 • Brainstorming – generování a třídění nápadů.
 • Workshop – diskuse a oponentura.
 • Domácí úkol – příprava na Brainstorming nebo Workshop.
 • Zápis z jednání – průběžná informace o zúčastněných, splnění úkolů, zadání úkolů, jiné zjištěné skutečnosti.
 • Výsledná zpráva – shrnující strukturovaný text s dlouhodobější platností.