Revize firemních procesů

Cíl

Naše firma je řízena dle principů procesního řízení, ale některé procesy nejsou popsány, a některé chceme zrevidovat.  Chceme tím dosáhnout kratší doby a vyšší kvality při provádění procesů. V některých případech je nutno celý proces znovu zanalyzovat, protože jeho popis chybí ve firemní dokumentaci.

Postup

 1. Vytvoříme tým, který bude pracovat pod vedením zkušeného moderátora.
 2. Určíme revidované firemní procesy a cíl jejich revize.
 3. Pro vybrané firemní procesy provedeme jejich dekompozici a popis.
 4. Doplníme nová funkční místa, která vznikla na základě analýzy procesů.
 5. Určíme hodnotící kritéria pro měření kvality procesu.
 6. Určíme termín vyhodnocení změny procesu a dopad této změny na kvalitu procesu.
 7. Pro případné změny informačního systému vytvoříme zadání na dodavatele.

Metody práce

 • Školení – seznámení se s novými pojmy.
 • Brainstorming – generování a třídění nápadů.
 • Workshop – diskuse a oponentura.
 • Domácí úkol – příprava na Brainstorming nebo Workshop.
 • Zápis z jednání – průběžná informace o zúčastněných, splnění úkolů, zadání úkolů, jiné zjištěné skutečnosti.
 • Výsledná zpráva – shrnující strukturovaný text s dlouhodobější platností.